Defence Production Secretaries

S No Name From To
1 Shri Raj Kumar 14/02/2020
2 SUBHASH CHANDRA 23/08/2019 31/12/2019
3 Dr. AJAY KUMAR 01/12/2017 23/08/2019
4 ASHOK KUMAR GUPTA 25/05/2015 31/10/2017
5 G MOHAN KUMAR 01/09/2014 25/05/2015
6 G C PATI 07/08/2013 31/07/2014
7 R K MATHUR 01/10/2012 24/05/2013
8 SHEKHAR AGARWAL 06/07/2011 30/09/2012
9 R.K.SINGH 31/07/2009 24/06/2011
10 PRADEEP KUMAR 01/01/2008 31/07/2009
11 K.P.SINGH 02/11/2005 31/12/2007
12 DHANENDRA KUMAR 31/07/2005 01/11/2005
13 SHEKHAR DUTT,SM 02/08/2004 31/07/2005
14 Ms UMA PILLAI 09/07/2003 01/08/2004
15 N.S. SISODIA 08/10/2002 07/07/2003