Defence Production Secretaries

S No Name From To
1 Giridhar Aramane 01/11/2022
2 Dr. Ajay Kumar 01/12/2021 31/10/2022
3 Raj Kumar 14/02/2020 30/11/2021
4 Subhash Chandra 23/08/2019 31/12/2019
5 Dr. Ajay Kumar 01/12/2017 23/08/2019
6 Ashok Kumar Gupta 25/05/2015 31/10/2017
7 G Mohan Kumar 01/09/2014 25/05/2015
8 G C Pati 07/08/2013 31/07/2014
9 R K Mathur 01/10/2012 24/05/2013
10 Shekhar Agarwal 06/07/2011 30/09/2012
11 R.K.Singh 31/07/2009 24/06/2011
12 Pradeep Kumar 01/01/2008 31/07/2009
13 K.P.Singh 02/11/2005 31/12/2007
14 Dhanendra Kumar 31/07/2005 01/11/2005
15 Shekhar Dutt,SM 02/08/2004 31/07/2005