Defence Production Secretaries

S No Name From To
1 Dr. AJAY KUMAR 01/12/2021
2 Shri Raj Kumar 14/02/2020 30/11/2021
3 SUBHASH CHANDRA 23/08/2019 31/12/2019
4 Dr. AJAY KUMAR 01/12/2017 23/08/2019
5 ASHOK KUMAR GUPTA 25/05/2015 31/10/2017
6 G MOHAN KUMAR 01/09/2014 25/05/2015
7 G C PATI 07/08/2013 31/07/2014
8 R K MATHUR 01/10/2012 24/05/2013
9 SHEKHAR AGARWAL 06/07/2011 30/09/2012
10 R.K.SINGH 31/07/2009 24/06/2011
11 PRADEEP KUMAR 01/01/2008 31/07/2009
12 K.P.SINGH 02/11/2005 31/12/2007
13 DHANENDRA KUMAR 31/07/2005 01/11/2005
14 SHEKHAR DUTT,SM 02/08/2004 31/07/2005
15 Ms UMA PILLAI 09/07/2003 01/08/2004