Defence Production Secretaries

S No Name From To
1 Giridhar Aramane 01-11-22
2 Dr. Ajay Kumar 01-12-21 31-10-22
3 Raj Kumar 14-02-20 30-11-21
4 Subhash Chandra 23-08-19 31-12-19
5 Dr. Ajay Kumar 01-12-17 23-08-19
6 Ashok Kumar Gupta 25-05-15 31-10-17
7 G Mohan Kumar 01-09-14 25-05-15
8 G C Pati 07-08-13 31-07-14
9 R K Mathur 01-10-12 24-05-13
10 Shekhar Agarwal 06-07-11 30-09-12
11 R.K.Singh 31-07-09 24-06-11
12 Pradeep Kumar 01-01-08 31-07-09
13 K.P.Singh 02-11-05 31-12-07
14 Dhanendra Kumar 31-07-05 01-11-05
15 Shekhar Dutt,SM 02-08-04 31-07-05