Defence Production Secretaries

S No Name From To
16 N.S. SISODIA 08/10/2002 07/07/2003
17 A.M. NIMBALKAR 01/08/2002 30/09/2002
18 P.M. NAIR 01/07/2002 24/07/2002
19 SUBIR DUTTA 01/12/2000 30/06/2002
20 RAVINDRA GUPTA 01/06/2000 30/11/2000
21 PRABIR SENGUPTA 20/08/1998 01/06/2000
22 T.S VIJAYARAGHAVAN 01/10/1996 19/08/1998
23 V.K. KAPOOR 01/10/1992 30/09/1996
24 N.RAGHUNATHAN 21/03/1990 30/09/1992
25 N.N VOHRA 06/05/1989 21/03/1990
26 P.C. JAIN 14/05/1985 30/04/1989
27 D.N.GHOSH 14/02/1985 12/05/1985
28 M.C.SARIN 11/08/1981 04/02/1985
29 A.B. MALIK 07/06/1980 11/08/1981
30 K.P.A.MENON 15/03/1980 07/06/1980