Shri Rajnath Singh
Raksha Mantri
Shri Rajnath Singh
Shri Shripad Yesso Naik
Raksha Rajya Mantri
Shri Shripad Yesso Naik