Shri Rajnath Singh
Raksha Mantri
Shri Rajnath Singh
Shri Ajay Bhatt
Raksha Rajya Mantri
Shri Ajay Bhatt